10+ trong nghề với kiến thức sâu rộng về thị trường Outbound Hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin sản phẩm tour , visa và những dịch vụ công ty đang phát triển

Nguyễn Thị Hoàng Vân

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU HÀNH

10+ trong nghề , nhiệt huyết và hỗ trợ việc điều hành tại Công ty Hỗ trợ team kinh doanh và visa hoàn thành tốt đẹp những chuyến đi